Vad är egentligen medicintekniska produkter?
medicintekniska produkter

Vad är egentligen medicintekniska produkter?

Det kan nästan låta lite självklart vad som är en medicinskteknisk produkt. Samtidigt så kan produkter vara av medicinsk art beroende på marknadsföring. Kort sammanfattat går det att säga att produkterna är till för hälso- och sjukvård. Därför kan allt material som används för att diagnostisera, behandla eller som används inom rehabilitering falla under kategorin. 

En medicinteknisk produkt måste ha en viss klassning. EU har sina direktiv kring produkterna. Även i Sverige finns en lagstiftning som styr medicintekniska produkter. Lagen heter Lagen om medicintekniska produkter. Det ställs höga krav på tillverkare av denna typ av produkter, vilket är positivt.

Över tid har också allt fler produkter som används inom vården blivit mer tekniska. Det vill säga att de är mer tekniskt kvalificerade produkter.

Vad gör medicinsktekniska produkter?

Produkterna används främst inom hälso- och sjukvården men också inom vård och omsorg. Därför finns det enligt lagen många olika områden och det är tillverkarens uppgift att specificera. Vanliga områden är att det ska gå att ställa en diagnos genom att använda produkten. Det kan också vara för att förebygga sjukdomar, lindra sjukdomar eller behandla sjukdomar. Inom området återfinns också exempelvis befruktning.

Inom kategorin för medicintekniska produkter ingår också olika former av förbrukningsmaterial. Så det kan vara sterila förpackningar till delar till exempelvis respiratorer. När det kommer till märkning ska alla produkter vara CE-märkta för att leva upp till kraven.

Medicintekniska produkter skiljer sig mot läkemedel. En medicinteknisk produkt kan understödja farmakologiska medel. Efterhand som sjukvården blivit allt mer digitaliserad kan också programvaror anses vara medicintekniska.

Exempel på programvaror kan vara sådant som informationssystem. Det vill säga programvaror som är till för att hantera uppgifter kring den som vårdas. Så när det kommer till medicintekniska produkter finns det många krav på tillverkaren. Det är viktigt att tillverkaren kan definiera användningsområden och leva upp till lagkraven.